Let op!

Als je een kaartje bij ons koopt ga je akkoord met de onderstaande regels!

Huisregels Festivalterrein

Op het FarmFest festival is de Nederlandse wetgeving van kracht.

 1. FarmFest is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs.
 2. De organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, bezoekers de toegang tot FarmFest te weigeren of te (doen) verwijderen indien een bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in deze huisregels, dan wel indien de organisatie dit vanwege andere redenen noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens FarmFest. De bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het entreebewijs.
 3. Als bezoeker moet je kunnen voldoen aan de Nederlandse wettelijke verplichting van het kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs. Het bij zich hebben van een legitimatiebewijs tijdens FarmFest is verplicht.
 4. Er geldt geen minimumleeftijd, maar wij vinden FarmFest geen geschikte plek voor mensen jonger dan 12 jaar zonder begeleiding.
 5. Het is verboden in staat van dronkenschap FarmFest te betreden.
 6. De organisatie heeft het recht om in geval van overmacht aanpassingen in het programma te doen.
 7. Het is tijdens FarmFest voor bezoekers jonger dan 18 jaar verboden om alcohol te kopen en/of te gebruiken. Tevens is het voor bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te verstrekken en/of te verkopen aan bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar. Bij constatering van bovenstaand feit zal conform deze huisregels worden overgegaan tot verwijdering van FarmFest.
 8. Alle bezoekers van het evenement gaan akkoord met visitatie, waaronder – maar niet uitsluitend – bij de ingang. De door de organisatie aangewezen organisatie heeft het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich op de evenementenlocatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij er sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV op de evenementenlocatie gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen de evenementenlocatie wanneer daartoe aanleiding is. Onder visiteren en POV wordt het volgende verstaan: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.
 9. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen:

  • Apparatuur ter vervaardiging van beeld- en/of geluidsopnamen bedoeld voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming (persaccreditatie) van de organisatie;

  • Selfiesticks;

  • Dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen;

  • Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen zoals spuitbussen;

  • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen.

  Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.
 10. Het is een bezoeker van FarmFest verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs), te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij het aantreffen van verboden middelen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.
 11. Het is niet toegestaan om lachgas te gebruiken dan wel te verhandelen op of om het evenemententerrein.
 12. Een bezoeker met aanstootgevende- of sportclub gerelateerde kleding (zoals voetbalshirts) wordt de toegang tot FarmFest geweigerd.
 13. Het betreden van de evenementenlocatie is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 14. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 15. Bezoekers die misbruik maken van nooddeuren en/of noodvoorzieningen worden verwijderd van de evenementenlocatie.
 16. Alle bezoekers zijn verplicht direct gehoor te geven aan aanwijzingen van de organisatie en/of beveiligingspersoneel. Het niet hieraan voldoen, zal leiden tot verwijdering van FarmFest.
 17. Op het festivalterrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met of het gebruik van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.
 18. Bij constatering van vervulling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het festival worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Eventuele schade wordt op u verhaald.
 19. Voor de veiligheid van de bezoekers, de optredende artiesten en de medewerkers is er op en rondom de evenementenlocatie beveiliging aanwezig.
 20. Tijdens FarmFest worden geluids- en beeldopnames gemaakt. Bij het betreden van FarmFest verleen je onvoorwaardelijk, voor onbeperkte tijd en onherroepelijk het recht en toestemming om de opnames die zijn gemaakt van jou in het kader van de registratie van FarmFest geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte vorm, wereldwijd onbeperkt uit te (doen) zenden, openbaar te (doen) maken, te (doen) reproduceren, dan wel anderszins te (doen) exploiteren op welke wijze dan ook.
 21. In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist Stichting FarmFest Summerfestival.